Kalibrační laboratoře firmy VF umožňují provádět rychlé, bezpečné a spolehlivé kalibrace širokého spektra měřidel radiačních veličin.
Kalibrační laboratoře jsou provozovány jako SSDL a slouží jako národní etalony v oblasti dozimetrických přístrojů

URČENÍ

Základním principem kalibračních laboratoří je ozářit přístroj přesně definovanou, referenční hodnotou ionizujícího záření a následně zkontrolovat přesnost a správnost odezvy kalibrovaného přístroje.

Koncepce kalibrační laboratoře je navržena tak, aby manipulace s přístroji v průběhu kalibrace mohla být prováděna na dálku z bezpečných prostor.

Kalibrační laboratoř se skládá z několika základních subsystémů, které zajišťují efektivní, bezpečné a spolehlivé provádění kalibrací.

ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ

Základní typy kalibračních laboratoří:

 • Gama kalibrační laboratoř
 • Neutronová kalibrační laboratoř
 • Speciální a mobilní kalibrátory

Pro kalibrační laboratoře jsou nabízeny:

 • Radionuklidové zdroje pro ozařovače instalované v kalibračních laboratořích,
 • Plošné radionuklidové zdroje pro kalibrace monitorů kontaminace,
 • Bodové radionuklidové zdroje pro provádění kalibrací v technologii (mimo prostory laboratoře),
 • Držáky pro kalibrované přístroje,
 • Dodávku či zápůjčku obalových souborů pro transport zářičů a/nebo ozařovačů a přebíjecích kontejnerů

 

HLAVNÍ VÝHODY

 • Návrh kalibrační laboratoře do prostor zákazníka
 • Plně automatické nebo semi-automatické provádění kalibrací
 • Unifikovaný SW systém DARS pro řízení kalibrační laboratoře
 • Možnost vytváření vlastních kalibračních procedur
 • Různé varianty gama a neutronových ozařovačů
 • Spolehlivý bezpečnostní systém, zabraňující ozáření pracovníků laboratoře
 • Pasivní bezpečnostní prvky, zamezující ozáření pracovníků laboratoře v případě výpadku napájení
 • Nízký dávkový příkon na povrchu ozařovačů
 • Možno provozovat jako sekundární dozimetrický standard (SSDL)
 • Lze akreditovat podle normy ISO 17025
 • Dlouhodobá servisní podpora
 • Možnost výměny vybraných zářičů na místě
 • Možnost metrologického navázání na vyšší stupeň etalonu

POPIS

Kalibrační laboratoř se skládá z níže uvedených systémů:

 • Ozařovacího
 • Bezpečnostního
 • Měřícího
 • Řídicího

Ozařovací systém musí být instalován v prostorách, které zabrání ozáření osob při provádění kalibrací, v tzv. ozařovnách.

Proces kalibrace přístrojů je řízen obsluhou z řídící místnosti, bezpečně odstíněné od ozařovny.

Společnost VF svým zákazníkům nabízí expertní činnost, v rámci které navrhne dispozici nové ozařovny či využití stávající ozařovny tak, aby tento prostor zajistil ochranu osob v okolí metrologické laboratoře před účinky radiace při kalibraci.

OZAŘOVACÍ SYSTÉMY GAMA, NEUTRONŮ

Ozařovací systém gama kalibrační laboratoře se skládá z:

 • Ozařovače gama, neutronů, ve kterých jsou instalovány jeden nebo více radionuklidových zdrojů. Ozařovače generují horizontální kolimovaný svazek ionizujícího záření
 • Nabízíme gama ozařovače OG-8, IG-13, GI-06, PGI-01
 • Nabízíme neutronové ozařovače NI-01, NI-08
 • Kalibrační lavice CB-50, která se instaluje před ozařovač a pohybuje se po kolejnicích. Řízení kalibrační lavice může být automatické, poloautomatické nebo ruční.  Délka dráhy je nastavitelná v segmentech 1 a/nebo 2 m podle velikosti prostor ozařovny.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Cílem bezpečnostního systému je vyloučit, aby došlo k ozáření pracovníků laboratoře. Systém se vždy konfiguruje dle konkrétních požadavků uživatele.

 • Součástí bezpečnostního systému jsou níže uvedené subsystémy:
 • Elektromagnetické dveřní zámky instalované na vstupních dveřích do ozařovny a senzor jejich otevření/uzavření
 • Sada pohybových čidel pro detekci osob v ozařovně
 • Nouzové vypínače zastavující ozařování a pohyb lavice
 • Detektor dávkového příkonu MDG-04 v ozařovně
 • Kamerový systém umožňující pohled do ozařovny v průběhu kalibrace přístrojů
 • Akustický a optický indikátor bezpečného stavu laboratoře

MĚŘÍCÍ SYSTÉM

Měřicí systém je integrován do kalibrační lavice a je určen pro zajištění odečtu výsledku měření z kalibrovaného přístroje při jeho ozařování. Kalibrační laboratoře VF nabízí 2 základní způsoby:

 • Kamerou, která je směřována na displej kalibrovaného přístroje.
 • Inteligentním rozhraním, jako např. čítači impulsů, nebo různými komunikačními interface.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Řídicí systém kalibrační laboratoře je určen pro automatizované nebo poloautomatizované provádění kalibrací přístrojů s vysokou mírou přesnosti a opakovatelnosti měření. Systém zajišťuje spolehlivé archivace naměřených dat a bezpečnost obsluhy laboratoře.

Řídicí systém se vždy skládá z:

 • Min. 1 ks PC pro obsluhu kalibrační laboratoře
 • Serveru, na kterém jsou centrálně archivována data laboratoře
 • SW systému DARS, který je nabízen ve 3 verzích Basic Control Easy a Professional
 • Měření teploty, tlaku a vlhkosti v ozařovně
 • Do místnosti operátora lze volitelně instalovat přehledový panel stavu laboratoře GIP-01.

OZAŘOVAČE

 • OG-08 Gama ozařovač s max. 7 zářiči
 • GI-06 Gama ozařovač s max. 5 zářiči
 • IG-13 Gama ozařovač s max. 3 zářiči
 • PGI-01 Panoramatický gama ozařovač
 • NI-01 Neutronový ozařovač s 1 zářičem
 • NI-08 Neutronový ozařovač s max. 8 zářiči

PANORAMATICKÝ GAMA OZAŘOVAČ

V případě nutnosti ozářit větší množství kalibrovaných přístrojů najednou, je vhodné použít ozařovač PGI-01 s nekolimovaným polem záření gama.

ZÁŘIČE PRO OZAŘOVAČE

Do ozařovačů společnosti VF standardně nabízíme níže uvedené radionuklidové zdroje:

Nuklid Typ záření Poločas rozpadu Energie záření
137Cs gama 30,17 let 662 keV
60Co gama 5,27 let 1179 a 1333keV
241Am gama 432 let 60 keV
252Cf neutrony 2,6 let
PuBe neutrony >24 tis. let
AmBe neutrony 432 let

Maximální aktivity zářičů pro jednotlivé ozařovače jsou určeny v příslušných katalogových listech.

KALIBRAČNÍ LAVICE

 • CB-50 Kalibrační lavice

SPECIÁLNÍ A MOBILNÍ KALIBRÁTORY

 • BC-03 Kalibrátor osobních dozimetrů Hp(0,07)

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

 • Software Dars
  • Basic Control
  • Dars Easy
  • Dars Professional

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • GIP Přehledový informační panel kalibrační laboratoře
 • Laserové vymezení osy svazku
 • Systém měření pracovních podmínek (teplota, tlak a vlhkost)
 • Držáky kalibrovaných přístrojů – nutno specifikovat typ (hmotnost přístroje do 10 kg)
 • Atenuátory před ozařovač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Monitor ke kameře pro zobrazení výsledku měření z kalibrovaného přístroje
 • Čítač CU-01 s 1 vstupem
 • RS-232
 • RS-485
 • Stejnosměrné zdroje nízkého napětí
 • Zásuvka síťového napájení

RADIAČNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉMY

Typ Popis

MDG-02    MDG-04

Detektory dávkového příkonu gama

AGM-02

Monitor dávkového příkonu
MND-01 Detektor dávkového příkonu neutronů
LZJ-22 Lokální zobrazovací jednotka
ASU-50 Signalizační jednotka
RMS Software RMS
HF Monitor kontaminace ruce-nohy
PAM-100    PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
PNM-01 Přenosný monitor PDE neutronů

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • Zpracování podkladů pro stavební část kalibrační laboratoře
 • Zpracování podkladů pro dokumentaci zajištění radiační ochrany v kalibrační laboratoři
 • Pronájem přepravního kontejneru pro transport ozařovače na místo instalace
 • Navázání svazku záření dodaného ozařovače na laboratoř společnosti VF
 • Školení v oblasti metrologie ionizujícího záření
 • Kontroly a zkoušky zdrojů
 • Profylaktické kontroly technologie kalibrační laboratoře
 • Postupné upgrade technologie kalibrační laboratoře
 • Likvidace starých zdrojů
 • Dodávky nových zdrojů do VF ozařovačů

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění