Monitor vzácných plynů NGM-2000 je určen pro kvazi-kontinuální měření a bilancování aktivity vzácných plynů vypouštěných z ventilačních komínů jaderných zařízení.

Jedná se o moderní zařízení s velmi nízkými detekčními limity

 

URČENÍ

Monitor vzácných plynů NGM-2000 je určen pro kvazi-kontinuální měření a bilancování aktivity vzácných plynů vypouštěných z jaderných elektráren, závodů na zpracování nebo přepracování jaderného paliva a vědeckých institucích s experimentálními reaktory. Měřený vzorek se odebírá z ventilačních komínů nebo přívodních potrubních tras.

Díky nízkým detekčním limitům je vhodné jeho použití za standardních provozních podmínek.

 

POPIS

Monitor vzácných plynů NGM-2000 je kompaktní, plně autonomní zařízení, které po připojení k odběrové trase samostatně zpracovává a zobrazuje měřená data a stav provozních parametrů na lokálním displeji. Zařízení umožňuje přenos informací do nadřazeného databázového systému.

Ovládání zařízení, nastavování jeho parametrů, hledání potřebných informací např. o stavu zařízení je možno jak lokálně tak pomocí nadřazeného systému.

Monitor se vyrábí ve dvou standardních provedeních. Základního sestava NGM-2000-01, umožňuje monitorování z jedné měřící trasy. Sestava NGM‑2000-02 umožňuje uživatelem řízené přepínání mezi dvěma vstupními měřícími trasami.

 

Základní sestava monitoru obsahuje

 • Vstup pro odběrovou trasu s filtry a sušičkou
 • Kompresorovou jednotku
 • HPGe polovodičový detektor s elektrickým chlazením
 • Řídící jednotku pro pneumatický odběrový systém
 • Lokální zobrazovací a ovládací jednotku
 • Záložní zdroj napájení pro bezpečné ukončení provozu monitoru

Monitor pravidelně vzorkuje vzduch z připojené potrubní odběrové trasy. Vzorkovaný vzduch procházející sadou filtrů (aerosolový, jodový) je stlačován v Marinelliho tlakové nádobě a následně měřen v energetickém rozsahu 50 kev až 3 Mev.

 

Každou hodinu a v každém 2, 4, 8, 12 a 24-hodinovém intervalu je provedena sumace naměřených spekter a získaná sumarizovaná spektra jsou periodicky vyhodnocována. Výstupními hodnotami systému jsou pak:

 • Okamžité aktivity vzácných plynů z posledního měřicího cyklu,
 • Aktivita vzácných plynů získaná sumací spekter v hodinovém intervalu,
 • Aktivita vzácných plynů získaná sumarizací spekter z intervalů 2, 4, 8, 12 a 24 hodin.
 • Výsledky jsou počítány vždy ze sumarizovaných spekter naměřených za dané časové období.

 

V případě překročení horního limitu pro stanovení korigované hodnoty je monitor přepnut do atmosférického režimu. Při tomto režimu není v provozu tlakový systém a odebraný vzorek vzdušiny je měřen za aktuálního atmosférického tlaku. Vyhodnocení měřených spekter je identické s kvazi-kontinuálním režimem.

 

HLAVNÍ ČÁSTI A FUNKCE

 

 

DOPLNITELNÉ SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ

 • NGM DAS server, systémová databáze pro libovolný počet monitorů
 • NGM WebClient, webovské uživatelské rozhraní pro analýzu a zobrazení databáze naměřených hodnot z libovolného počtu monitorů
 • NGM RemoteControlSW, program pro vzdálenou správu ovládací jednotky monitoru

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Nuklidově specifické měření
 • Plně průkazné plnění limitů stanovených v direktivě Evropské unie 96/29/EURATOM (direktiva EU stanovuje základní bezpečnostní standardy při ochraně zdraví pracovníků a obyvatelstva proti rizikům vznikajících při využívání ionizujícího záření).
 • Možnost sledovat aktuální spektra a také 24 hodinová sumační spektra
 • Ideální geometrie, velmi nízké detekční limity

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ detektoru

Chlazený HPGe detektor

Objem měřicí nádoby

cca 12 l

Tlak v měřicí nádobě

standardní tlak 900 kPa
volitelně 1200 kPa

Rozsah energií

50 keV ~ 3 MeV

Standardní doba měřící periody

12 min

Stínění

Cu 1 mm, Sn 1 mm, Pb 50 mm

Napájení

230 VAC

Rozměry

cca 1830 x 1000 x 580 mm

Hmotnost

cca 800 kg

* dostupné při tlaku 1200 kPa

 

TANDARDY A CERTIFIKACE

Monitor vzácných plynů NGM-2000 je typově schváleným zařízením (cert. č. TCM 441/09-4668 vydaný Českým metrologickým institutem) a splňuje požadavky následujících norem:

 • Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí

Monitory radioaktivních vzácných plynů, ČSN IEC 60761.

 

 • Přístroje jaderné techniky - Měření emisí gama záření radionuklidů - Kalibrace a užití germaniových spektrometrů

Spektrometrické parametry, ČSN IEC 1452.

 

 • Kvalifikace seismické odolnosti rámu

K hodnocení pevnosti a seismické odolnosti byly použity předpisy dle české normy schválené SÚJB pro hodnocení pevnosti zařízení jaderných elektráren: NTD ASI Sekce III. Seismická odolnost zařízení byla doložena jako seismická kategorie 2.

 

 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 61000-4-2 až 6 (IEC 1000-4-2 až 6)
ČSN EN 61000-4-11 (IEC 1000-4-11)

 

MODELY

 • Základní provedení NGM-2000 s jedním měřícím vstupem. Tlak v měřicí komoře do 900 kPa.
 • Modifikované provedení, jeden měřící vstup, tlak v měřicí komoře do 1200 kPa.
 • Modifikované provedení, dva měřící vstupy, tlak v měřicí komoře do 1200 kPa.

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Čtečka čárových kódů – identifikace osob či pracovních příkazů pomocí čárových kódů
 • Čtečka magnetických karet – identifikace osob pomocí magnetických karet
 • Čtečka čipů – identifikace osob pomocí čipů
 • Modul kontroly kontaminace dozimetrů – zjišťuje možnou kontaminaci vložených dozimetrů, chrání před kontaminací čtečky a před šířením kontaminace na další dozimetry

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • Výdejní automat dozimetrů DPD-02
 • Terminál elektronických dozimetrů TED-MP
 • Systém osobní elektronické dozimetrie SEOD-MP

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Monitor aktivity aerosolů

Měří koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu. Zobrazuje a archivuje naměřené hodnoty a signalizuje převýšení nastavených signalizačních úrovní

Detail

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

Zařízení pro odběr 3H a 14C

Odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Umožňuje diferenciálně vzorkovat oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy 14C

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění