Monitory WAM se používají pro spektrometrickou charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze je používat v jaderných elektrárnách, v úložištích jaderného odpadu, na vědeckých pracovištích, v přepracovatelských závodech atp. pro měření nízkoaktivních a středně aktivních odpadů nebo pro uvolňování materiálů do životního prostředí.

  

URČENÍ

Monitory řady WAM (z rodiny „WasteScan“) představují poslední generaci segmentových monitorů pro charakterizaci odpadu. Jsou určeny především pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci gama radionuklidů v odpadech uložených v sudech s různou výškou, tvarem a hmotností. Volitelně lze také implementovat možnost analýzy neválcových objektů.

Typickou aplikací jsou analýzy nízkoaktivního a středně aktivního odpadu určeného k uložení na úložišti nebo kontroly odpadu určeného pro uvolňování do životního prostředí.

Sofistikovaný integrovaný software umožňuje vyhodnocení celkové aktivity a hmotnostní aktivity včetně její distribuce v objemu sudu.

Standardně jsou monitor WAM navrženy pro detekci nuklidů typických v jaderných elektrárnách, jako jsou například 134Cs, 137Cs, 60Co, 54Mn, 59Fe, 95Nb, 65Zn, 95Zr, 58Co, 51Cr, 144Ce, 181Hf, 103Ru, aj. Lze je volitelně přizpůsobit a použít pro jiné radionuklidy (obtížně detekovatelné).

  

POPIS

 • Mechanická část obsahuje zejména:
  • Pevnou nebo pojízdnou základnu
  • Pevnou nebo pohyblivou část se stíněním pro detektor s kolimátorem a atenuátorem
  • Otáčecí zařízení pro sudy s hmotnostním senzorem
 • Detektor „Fast-Scan“ pro rychlé orientační stanovení aktivity sudu a detektory dávkového příkonu MDG pro měření radiačního pozadí  
 • Gama-spektrometrický detektor (standardně HPGe, model závislý na aplikaci)
 • Elektronika včetně MCA pro zpracování dat z detektoru
 • Ovládací a napájecí rozváděče, které umožňují lokální manuální ovládání systému, vzdálené ovládání a zobrazení v PC s aplikačním softwarem a databází.
 • Základní kalibrační sada (fantom v zákaznickém provedení s referenčním zdrojem)
 • Manuální nebo automatický systém nakládání a posuvu (volitelné příslušenství)

  

HLAVNÍ VÝHODY

 • Navržení systému respektující specifické požadavky zákazníka
 • K dosažení optimálního provozu a výkonu lze pro specifickou aplikaci použít různé detektory
 • Funkce Fast-Scan a automatický atenuátor hlavního detektoru umožňují změřit větší rozsah aktivit
 • Úplná analýza a dodatečná analýza veškerých získaných spektrálních dat z každého objemového sektoru včetně parametrů měření
 • Plně integrovaný software pro celkovou spektrální analýzu
 • Korekce zeslabení píků
 • Standardně automatické vážení sudu

  

POPIS SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ MONITORŮ

Základna a detekční část

Základna monitoru může být volitelně pojízdná, tedy monitor mobilní. Před zahájením měření je vložený sud automaticky zvážen. Detekční část je vybavena stíněním (omezení pozadí), kolimátorem a volitelně atenuátorem.

Měření

Měřicí zóna sudu je rozdělena na 9 hlavních sektorů a každý hlavní sektor je rozdělen na dalších 9 pod-sektorů, dohromady 81 měřicích sektorů.

Obslužný program umožňuje opakované vyhodnocení naměřených hodnost z libovolných sektorů.

Software

Data získaná a zpracovaná z elektroniky detektoru jsou vyhodnocena sofistikovaným softwarem. Zpracování spekter obsahuje kompletní kalibraci pomocí modulu MCNP kalibrace účinnosti, stanovení parametrů píků, identifikaci nuklidů s celou rozpadovou řadou, výpočty aktivit včetně dalších korekcí podle charakteru odpadu, atd.

Vzdálený řídicí systém

(neplatí pro WAM-200 – viz níže)

Systém je ovládán dálkově z PC (jak manuálně, tak automaticky). Na tomto PC běží spektrometrické vyhodnocovací softwarové moduly, řídicí moduly zařízení a moduly vyhodnocení speciálních zkoušek odpadu.

Pro servisní účely může být zařízení ovládáno manuálně v daném místě prostřednictvím řídicích a napájecích rozváděčů.

Měření „Fast-Scan“

(neplatí pro WAM-200 – viz níže)

Po dokončení automatického zvážení proces pokračuje měřením „Fast-Scan“. Toto rychlé měření poskytuje údaje pro automatické nastavení kolimátoru HPGe detektoru.

Měřící část- technické údaje

Typ detektoru

HPGe, standardní účinnost 30 %

Energetický rozsah, typicky

60 keV ~ 10 MeV

Rozlišení pro 122 keV, typicky

 < 850 eV

Rozlišení pro 1330 keV, typicky

< 1850 eV

Poměr „Peak to Compton“, typicky

60:1

Mnohokanálový analyzátor

až 64k kanálů

Napájení

220 ~ 240 VAC / 3 A

Pracovní prostředí

 • teplota
 • relativní vlhkost
 • tlak

 

5 ~ 55 °C
max. 80%, nekondenzující
86 ~ 106 kPa

  

MODELY

WAM-200

WAM-200 je nejkompaktnější monitor, se snadnou obsluhou. Během měření se sestava detektor-kolimátor pohybuje vertikálně. Zařízení je ovládáno z uzamykatelného integrovaného notebooku, na kterém je spuštěn software pro spektrometrii, ovládání zařízení a vyhodnocení měření.

WAM-201

Provedení WAM-201  je vybaveno pohyblivou detektorovou částí, kterou lze přiblížit pro těsnější měření a odsunout do bezpečné vzdálenosti při nakládání a vykládání sudu.

WAM-202

Monitor WAM-202 je vybaven vozíkem na kolejovém dopravníku, který poskytuje výborné podmínky pro nakládání a vykládání sudu.

WAM-300

Vrcholem řady je monitor WAM-300, který je vybaven prozařovacím zdrojem 152Eu a pevnou sestavou detektor-kolimátor. Měřením pomocí prozařovacího zdroje lze stanovit přesnou hustotu v každém z 9 hlavních sektorů. Celý monitorovací proces může probíhat podle jednoho z předdefinovaných postupů.

  

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění