Systém osobní elektronické dozimetrie (SEOD-MP) je určen k operativnímu monitorování osob a vyhodnocování jejich osobních dávek pomocí osobních elektronických dozimetrů. Umožňuje vykazovat dávky v souladu s legislativními požadavky.

  

URČENÍ

Systém SEOD-MP je určen ke každodennímu operativnímu hodnocení čerpání osobních dávek pracovníků v kontrolovaných pásmech (KP) menších pracovišť se zdroji ionizujícího záření, jako jsou např. výzkumné ústavy či nemocnice.

Pro operativní monitorování dávek pracovníků SEOD-MP využívá přímo odečitatelné elektronické osobní dozimetry. V případě, že jsou na pracovišti využívány i integrální osobní dozimetry (např. OSL, TLD) umožňuje SEOD-MP archivovat a hodnotit dávky pracovníků změřené pomocí obou typů dozimetrů v souladu s platnou legislativou.

Hodnocení dávek pracovníků probíhá v souladu se základními limity v intervalech 1 rok a 5 let, popřípadě s doplňkovými limity a intervaly (den, týden, měsíc, čtvrtletí) tak, aby základní limity nebyly překročeny.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Systém není závislý na typu či výrobci používaného elektronického osobního dozimetru
 • Automatická kumulace obdržených dávek Hp(10), Hp(0,07) a Hp(10) neutronů v  časových intervalech: den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok a 5 let
 • Evidence a vykazování čerpání osobních dávek v souladu s limity stanovenými legislativou
 • Pracovník, který by mohl překročit čerpání stanoveného limitu, je před vstupem do KP o tomto informován a vstup mu není umožněn
 • Možnost nahrazení dávek z elektronické dozimetrie dávkami z legální (integrální) dozimetrie za vybrané časové období
 • Obsahuje základní tiskové sestavy pro export a tisk běžných analýz pro řízení dávek obdržených pracovníky při pobytu v kontrolovaném pásmu
 • Možnost exportu všech archivovaných dat do všeobecně používaných typů souborů
 • Možnost propojení s dalšími informačními systémy prostřednictvím SQL a TCP/IP
 • Identifikace pomocí přiděleného dozimetru nebo pomocí na pracovišti používaného osobního identifikačního systému (např. čipy, magnetické karty, apod.)

  

POPIS SYSTÉMU 

 Systém osobní elektronické dozimetrie se skládá ze tří základních částí:

 • Elektronické osobní dozimetry
  Systém je navržen tak, aby mohl komunikovat s různými typy dozimetrů různých výrobců. SEOD-MP na jednom pracovišti pracuje pouze s jedním typem elektronického dozimetru.

 •  Hardwarové vybavení systému SEOD-MP
  • Hardwarové vybavení systému se skládá z níže uvedených základních komponent propojených standardní LAN typu Ethernet:
  • Systémové pracovní stanice (PC) s databází typu ORACLE, do které se ukládají data o naměřených dávkách a SW moduly systému SEOD-MP pro práci se systémem;
  • Terminálů TED-MP, kterých může být u jednoho zákazníka instalováno několik tak, aby pokrývalo více vstupů/výstupů do KP či vybraných pracovišť s ionizujícím zářením;
  • Administrátorských stanic (PC) s instalovanými SW moduly systému SEOD-MP pro práci dohlížejících pracovníků se systémem. V rámci jednoho pracoviště může být instalováno více těchto stanic.

 • Software SEOD-MP
  Všechna data systému se ukládají do databáze ORACLE nainstalované v systémové pracovní stanici. SW SEOD-MP se skládá z několika modulů, do kterých mají přístup pouze autorizovaní uživatelé tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s uloženými daty.

POPIS SOFTWARE MODULŮ

 • Modul Administrace slouží ke správě systému SEOD-MP, terminálů elektronické osobní dozimetrie TED-MP a případě i výdejních automatů legálních osobních dozimetrů OSL.

 • Modul Evidence slouží k evidenci osob (platnost vstupů do KP a lékařských prohlídek), pracovišť, elektronických osobních dozimetrů (vč. platnosti kalibrace), alarmů elektronických dozimetrů, limitů osobních dávek, osobních ochranných pracovních pomůcek apod.

 • Modul Pobyty a Dávky je určen k evidenci všech uskutečněných pobytů v kontrolovaném pásmu, o kterých je zaznamenáno mnoho podrobných údajů, jako např. délka pobytu, čas a místo vstupu resp. výstupu z kontrolovaného pásma, využití ochranných pomůcek, stavy elektronických dozimetrů, apod. Umožňuje zobrazení aktuálního stavu čerpání individuálních dávek pracovníků, kolektivních

  

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

VF poskytuje svým zákazníkům Službu osobní dozimetrie (SOD), kdy monitoruje radiační pracovníky pomocí integrálních dozimetrů typu OSL firmy Landauer s měsíční nebo čtvrtletní periodou. Data z tohoto monitoringu jsou zákazníkům poskytována pomocí služby WEB-SOD. Oba tyto systémy jsou plně funkčně propojeny se systémem SEOD-MP.

 

ZÁZNAMY V DATABÁZI

 • Počet osob:  max. 107
 • Počet různých oddělení : max. 106

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet elektronických dozimetrů

max. 999

Počet terminálů

max. 99

Počet serverů

1

Počet osob vstupujících do kontrolovaného pásma za den

neomezený

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Výdejní automat dozimetrů

Zařízení pro automatické, rychlé a řízené vydávání osobních dozimetrů pracovníkům vstupujícím do kontrolovaných pásem

Detail

Terminál elektronických dozimetrů TED-MP

Zařízení pro registraci osob vstupujících do kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění