Unikátní systém řízení kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření DARS komplexně řeší agendu laboratoře od etalonů záření, přes kalibrační metodiky pro jednotlivé typy měřidel, až po databázi měřidel a kalibrační protokoly.

  

URČENÍ

Systém řízení kalibrační laboratoře DARS je komplexní systém, určený pro celkové zajištění provozu kalibračních laboratoří měřidel ionizujícího záření (IZ).

Systém DARS zahrnuje aplikační software a podpůrný hardware. Je nabízen ve 3 různých konfiguracích: BASIC CONTROL, EASY a PROFESSIONAL. Tyto se liší zejména mírou automatizace prováděných kalibrací. Systém lze také rozšiřovat o různé přídavné moduly.

  

Funkce systému DARS

 • Automatizované ovládání technologie laboratoře
 • Evidence všech použitých etalonů IZ vč. podrobných metrologických informací a platnosti jejich certifikátů
 • Automatické vyhodnocení výsledků provedených kalibrací
 • Možnost uživatele v systému vytvářet a ukládat vlastní metodiky provádění kalibrací měřidel (u verze Professional)
 • Poloautomatické nebo plně automatické provádění kalibrací
 • Evidence měřidel a protokolů o všech provedených kalibracích
 • Tisk protokolů, certifikátů o provedených kalibracích, metrologických štítků na měřidla
 • Evidence zákazníků a evidence zákaznických požadavků na provedení kalibrací měřidel
 • Evidence pracovníků laboratoře umožňující uživatelsky nastavovat hierarchický přístup do systému DARS
 • Možnost propojení s jinými informačními systémy
 • Možnost spouštět systém z více pracovních stanic současně

  

POPIS

V kalibrační laboratoři se může pracovat v prostředí s takovými hodnotami aktivit, příkonů ionizujícího záření, které by byly v případě přímého ozáření obsluhy životu nebezpečné. Z toho důvodu je koncepce celé kalibrační laboratoře navržena tak, aby manipulace s přístrojem v průběhu kalibrace mohla být prováděna na dálku z bezpečných prostor.

Vysoká míra automatizace implementovaná v DARS umožňuje zajistit jednoduchou opakovatelnost metrologických činností, eliminaci chyb obsluhy a tím zajistit vysokou kvalitu provádění těchto činností.

Aplikační software systému DARS pracuje v prostředí operačního systému Microsoft Windows.

  

Existují 3 základní verze systému DARS, a to BASIC CONTROL, EASY a PROFESSIONAL, které se odlišují rozsahem funkcionalit:

  

Ovládání technologie laboratoře

BASIC CONTROL

EASY

PROFESSIONAL

Manuální ovládání technologie laboratoře

Nastavení požadovaného dávkového příkonu

Nastavení ozáření definovanou dávkou

Možnost odečtu výsledku kamerou

Možnost odečtu výsledku čítačem

Možnost odečtu výsledku z inteligentního rozhraní

N/A

N/A

Volitelně

  

Evidence etalonů ionizujícího záření

  

  

  

Možnost odečtu výsledku čítačem

       

Evidence přenosných zářičů (zářičů instalovaných mimo ozařovač)

N/A

 Volitelně  

Modul evidence zápůjček zářičů

N/A

 Volitelně  Volitelně

  

Evidence kalibrovaných přístrojů

 

 

 

Základní evidence

N/A

N/A

Rozšířená evidence

N/A N/A

Zákaznický modul

N/A

Volitelně Volitelně

  

Kalibrace

 

 

 

Možnost vytváření a ukládání metodik kalibrací

N/A

N/A

Možnost automatizovaného provádění kalibrací

N/A

Vyhodnocování relativní odchylky

N/A

Vyhodnocování variačního koeficientu

N/A

Možnost kalibrovat více přístrojů najednou

N/A N/A

Tisk certifikátu o provedené kalibraci
(jeden standardní certifikát je součástí aplikace, další certifikáty upravené podle požadavků uživatele jsou k dispozici jako volitelné příslušenství)

N/A

Tisk štítku na přístroj s platností kalibrace
(jeden standardní štítek je součástí aplikace, další štítky upravené podle požadavků uživatele jsou k dispozici jako volitelné příslušenství)

N/A

  

Systémové funkcionality

 

 

 

Modul automatických aktualizací

N/A

Modul dálkové servisní podpory

  

  

POPIS VYBRANÝCH FUNKCIONALIT

Ovládání technologie laboratoře (modul BASIC CONTROL) umožňuje provádět manuální a automatické ovládání všech součástí technologie kalibrační laboratoře. Ovládá instalovaný ozařovač a vystavuje zářiče, nastavuje polohu kalibrovaného měřidla vůči zdroji záření pomocí kalibrační lavice, zobrazuje hodnoty měření prostředí v laboratoři, stav prvků bezpečnostního systému, a další.

V případě, že jsou v databázi systému zadány informace o etalonech IZ, systém samostatně zajistí vystavení kalibrovaného měřidla do místa požadovaného dávkového příkonu, či přímo ozáří přístroj přednastavenou dávkou.

  

Výsledky měření z kalibrovaných měřidel lze odečítat třemi základními způsoby:

 • Kamerou, která je zaostřena na displej kalibrovaného přístroje, kdy je obraz přenášen na obrazovku v místnosti operátora;
 • Čítačem, který počítá za operátorem stanovený časový interval počet impulsů z detektoru;
 • Inteligentním rozhraním typu Ethernet, RS-485, RS-232, kdy systém DARS komunikuje přímo s přístrojem s tímto rozhraním a vyčítá z něj odezvu na ozařování. Tato funkcionalita je dostupná pouze jako volitelné příslušenství pro vybrané typy přístrojů po konzultaci s prodejcem systému DARS. Výrobce systému DARS musí mít k dispozici příslušné komunikační protokoly.

  

  

Evidence etalonů ionizujícího záření archivuje metrologické parametry zdrojů IZ, které jsou nutné pro automatizované provádění metrologických výkonů. Evidenci lze volitelně rozšířit o zdroje, které nejsou instalovány přímo v technologii, jako jsou ozařovače, ale používají se jako přenosné etalony záření (např. etalony plošné kontaminace). K této evidenci lze také doplnit modul zápůjček etalonů jiným subjektům.

  

Evidenci testovaných měřidel lze provádět ve 2 úrovních:

 • Základní, kdy jsou k měřidlům uloženy pouze základní informace a to typ a výrobní číslo.
 • Rozšířené, kdy je k měřidlům navíc vedena databáze o typech, výrobcích a vlastnících měřidel.

Evidenci lze volitelně rozšířit o Zákaznický modul, který umožňuje zákazníkovi laboratoře on-line zadat požadavky na kalibrace měřidel.

  

  

Kalibrování měřidel lze v systému DARS provádět 3 různými způsoby:

 • Ručně: pomocí verze BASIC CONTROL, kdy operátor manuálně ovládá technologii kalibrační laboratoře (tj. vystavuje měřidla do radiace o požadované výši) a výsledky měření zpracovává a vyhodnocuje ve svých protokolech o měření (nejsou součástí DARS).

 • Poloautomaticky: pomocí verze EASY, která má v sobě integrováno poloautomatické nastavování technologie kalibrační laboratoře, kterou nastavuje a spouští metrolog. Výsledky kalibrace měřidla jsou ukládány do databáze a systém automaticky vyhodnotí úspěšnost prováděné kalibrace a generuje protokoly o provedené kalibraci spolu s jeho výsledky. Metodiky kalibrací nelze ukládat.

 • Automaticky: pomocí verze PROFESSIONAL, kdy operátor předem samostatně vytváří kalibrační metodiky (tj. postupy provádění kalibrací jednotlivých typů měřidel). Po jejich vytvoření a uložení do databáze, lze podle těchto metodik spouštět automatické provádění kalibrací měřidel. Výsledky kalibrace měřidla jsou ukládány do databáze a systém automaticky vyhodnotí úspěšnost prováděné kalibrace a generuje protokoly o provedené kalibraci spolu s jeho výsledky.

  

  

Mezi Systémové funkcionality patří zejména Modul automatických aktualizací, který zajišťuje aktualizaci a instalaci nových verzí DARS a jeho modulů na všechny PC, na kterých je systém v rámci kalibrační laboratoře instalován. Další významná funkcionalita je Modul dálkové servisní podpory, který umožňuje poskytovat zákazníkovi vzdálenou servisní podporu autorizovaným servisním technikem z dohledového centra společnosti VF.

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Systém zabezpečuje komplexní řízení metrologické laboratoře, další aplikace nebo databáze již nejsou potřebné
 • Vyhovuje požadavkům normy EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které mohou být laboratoře akreditovány národní akreditační autoritou
 • Modulární systém, základní verzi lze rozšiřovat o různé funkcionality
 • Archivace údajů o etalonech ionizujícího záření a automatická korekce hodnot záření na poločas rozpadu
 • Možnost tvorby metodik automatizovaného provádění kalibrací měřidel zvyšuje kapacitu laboratoře a snižuje chybovost
 • Automatické ukládání všech informací do jedné databáze zajišťuje archivaci všech provedených kalibrací
 • Možnost dálkového odečtu měřených hodnot z kalibrovaného měřidla pomocí digitálních komunikačních rozhraní
 • Tisk protokolů o kalibracích a štítků na měřidla

  

MODELY

 • Basic Control
 • Easy
 • Professional

  

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SERVER (minimální požadavky)

 • Procesor Intel Xeon E3-1220, 3 GHz
 • 8 GB RAM
 • 2x 1 TB HDD (RAID 0)
 • Operační systém Microsoft Windows Server 2012
 • Databáze

  

ADMINISTRÁTORSKÝ POČÍTAČ (minimální požadavky)

 • Procesor  1,4 GHz, 64-bitový
 • 1 GB RAM
 • 32 GB HDD
 • Monitor HD 1900 x 1080
 • Operační systém Microsoft Windows 7 a vyšší
 • Jazyk Česky, Anglicky, Rusky

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře.

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění