Zařízení řady ”V3H14C” jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vyrábí se ve více provedeních, od kompaktního modelu pro vzorkování tritia ve formě vody, až po verzi umožňující diferenciálně vzorkovat oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy 14C.

  

URČENÍ

Zařízení řady „V3H14C” jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel (volitelně jiný), sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný.

Zařízení se vyrábí v několika provedeních. Provedení vzorkovače se volí podle požadavku, které radionuklidy a formy je třeba vzorkovat.

Plně vybavený model V3H14C zahrnuje dvě oddělené odběrové trasy pro odběr různých forem 3H a 14C. První trasa, vybavená katalytickým spalováním, je určena pro záchyt 3H a 14C ve všech formách včetně H2, CO a CxHx. Druhá trasa je určená k odběru 3H a 14C pouze v základní formě H2O a CO2. Porovnáním rozdílu v obou záchytech lze zjistit celkové množství sledovaných látek v obou formách - oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy 14C.

Součástí systému může být také desorpční jednotka DJ-500, která slouží k zpětnému uvolnění vody zachycené v sorbentu silikagel.

Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C a k porovnání se stanovenými limity.

  

POPIS

Zařízení je konstrukčně řešeno pro instalaci na stěnu nebo jinou vhodnou konstrukci. Ovládá se tlačítky na ovládacím panelu. Na grafickém displeji je možné odečítat celkové množství prosátého vzduchu, aktuální průtoky trasami, dobu provozu a veškeré sledované hodnoty, jako jsou teplota, tlak a vlhkost v trase a teplota katalyzátoru (u modelů s katalyzátorem).

PC obrazovka vzdáleného ovládání V3H14C
Průtok vzduchu může být konstantní nebo může být nastaven proporcionálně k hodnotě na řídícím vstupu zařízení (typicky k celkovému průtoku ventilačního systému, ze kterého se odebírá vzorek). Je nastavitelný v každé odběrové trase samostatně. Nastavený průtok má vliv na délku odběrové kampaně. Průtok v jednotlivých trasách může být omezen parametry sorbentů a náplní katalyzátoru. Čerpadlo je řízeno mikroprocesorem, tímto způsobem řízením se dosahuje vysoké přesnosti nastavení průtoku (na rozdíl od řízení průtoku pomocí škrticího ventilu).

Pro měřené hodnoty je možné nastavit signalizační úrovně, jejichž překročení zařízení signalizuje.

V3H14C obsahuje sériové komunikační rozhraní, pomocí něhož je možné kontrolovat stav zařízení, zjišťovat naměřené hodnoty a ovládat zařízení dálkově pomocí PC z nadřazeného systému. Software pro dálkovou kontrolu a ovládání je dodáván jako volitelné příslušenství.

Zařízení je možné volitelně vybavit externím cyklickým archivem LDL-01, který umožňuje lokální ukládání naměřených hodnot a stavových hlášení. Uložené hodnoty je možné přenést pomocí rozhraní RS-485 do nadřazeného systému.

  

Kazeta s nádobami se silikagelem

  

Kazeta s nádobami s roztokem NaOH

  

Základními sorpčními médii jsou silikagel (amorfní oxid křemičitý) pro záchyt 3H a Hydroxid sodný (NaOH) pro záchyt 14C. Tato média umožňují spolehlivý provoz i v případech delší doby expozice při vysoké vlhkosti vzorku. (Při požadavku na použití jiného sorbentu, prosím, kontaktujte výrobce.)

Při použití silikagelu s indikátorem (příměs CoCl2) se zachycování vlhkosti projeví postupnou změnou barvy.

Sorbenty se do kazet se skleněnými odběrovými nádobami připravují v laboratoři, na odběrovém místě se manipuluje s celými kazetami. Za běžného provozu se předpokládá týdenní výměna sorbentů.

Plně vybavený model V3H14C obsahuje dvě trasy pro odběr vzorků. Ve vstupní společné části je aerosolový filtr, průtokoměr, měřidla tlaku, teploty a relativní vlhkosti. První trasa obsahuje čerpadlo, katalyzátor před nádobami se sorbenty, nádoby se silikagelem, hmotnostní průtokoměr a čidla tlaku, teploty a relativní vlhkosti, pojistnou přepadovou nádobu a nádoby s NaOH. Druhá trasa je obdobná, ale neobsahuje katalyzátor. V rámci jedné odběrové trasy předchází odběr 3H odběru 14C a sorpční médium pro 14C je tak chráněno před vlhkostí. Za odběrem 3H a před odběrem 14C se měří vlhkost, což umožňuje kontrolu účinnosti odběru vody silikagelem. Ve výstupní části je společný výstupní aerosolový filtr. Vně zařízení lze umístit kondenzační nádobu pro odvod kondenzátu z trasy za zařízením.

První trasa je vybavená vyhřívaným platinovým katalyzátorem, druhá nikoli. Díky tomuto uspořádání, na rozdíl od zařízení s oběma odběry (bez a s katalyzátorem) řazenými sériově, je zajištěno dostatečné množství vzorku za katalyzátorem a nejistota aktivity je tak nižší. Teplota katalyzátoru je nastavitelná v širokém rozsahu s vysokou přesností a je neustále měřena a kontrolována.

Model V3H14Ca s jednou trasou bez katalyzátoru je určen pro záchyt 3H a 14C pouze v základní formě H2O a CO2.

Dalšími modifikacemi jsou zařízení pro samostatné vzorkování tritia nebo uhlíku: Modely V3H a V14C umožňují vzorkování 3H nebo 14C ve dvou trasách (mají trasu s katalyzátorem), kompaktní provedení V3Ha a V14Ca umožňují samostatné vzorkování 3H nebo 14C v jedné trase (bez katalyzátoru).

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Jednoduché, rychlé a bezpečné přemisťování mechanicky odolných vzorkovacích nádob
 • Možnost delší doby vzorkování nebo odběru většího množství vzorku 3H při použití silikagelu ve srovnání s kapalnými sorpčními médii
 • Díky paralelnímu uspořádání odběrových tras (jedna trasa s katalyzátorem a jedna bez) je zajištěno dostatečné množství vzorku z obou tras pro další vyhodnocení; díky tomu jsou výsledky přesnější ve srovnání se sériovým uspořádáním
 • Široký rozsah a vysoká přesnost nastavení průtoku
 • Kontrolní měření vlhkosti za záchytem tritia (pouze některé modely)
 • Možná vzdálená kontrola a řízení z nadřazeného systému
 • Proporcionální odběr vzorku vzhledem k průtoku v komíně umožňuje kalkulaci množství vypouštěného 3H a 14C (volitelně)

  

MODELY A VARIANTY

 • V3H14C, dvě odběrové trasy, jedna s katalyzátorem,  pro 3H a 14C
 • V3H14Ca, jedna odběrová trasa bez katalyzátoru, pro 3H a 14C
 • V3H, dvě odběrové trasy, jedna s katalyzátorem, pro 3H
 • V3Ha, jedna odběrová trasa bez katalyzátoru, pro 3H, provedení umožňující rozšíření na V3H nebo V3H14C
 • V3Ha, jedna odběrová trasa bez katalyzátoru, pro 3H, kompaktní provedení bez možnosti rozšíření
 • V14C, dvě odběrové trasy, jedna s katalyzátorem, pro 14C
 • V14Ca, jedna odběrová trasa bez katalyzátoru, pro 14C, provedení umožňující rozšíření na V14C nebo V3H14C
 • V14Ca, jedna odběrová trasa bez katalyzátoru, pro 14C, kompaktní provedení bez možnosti rozšíření

  

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Software pro dálkovou kontrolu a ovládání
 • LDL-01 Cyklický lokální archiv pro V3H14C
 • Kondenzační nádoba KN-250 (pro odvod kondenzátu z trasy za zařízeními řady V3H14C)
 • Skříň pro V3H14C pro použití ve venkovním prostředí
 • Přepravka na kazety

  

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průtok jednou odběrovou trasou, nastavitelný

50 ÷ 500 ml/min

Nejistota měření průtoku

max. ±5 %
pro průtoky ≥ 100 ml/l

Objem nádob v jedné odběrové kazetě

3 x 250 ml

Sorbenty 

- silikagel
- hydroxid sodný

frakce 3 4 6 mm (velikost zrna), 3 x 170 g v kazetě (suchý)
roztok NaOH o koncentraci 3 mol/l, nejvýše 600 ml v kazetě

Účinnost záchytu

     

95 % ±5 % záchytu H2O na silikagelu
99 % ±1 % záchytu CO2 v NaOH

Množství zachycené v jedné kazetě (nejvýše, při zachování deklarované účinnosti)

30 g pro silikagel
18,5 g pro NaOH

Minimální detekovatelné koncentrace*

cca 0,01 Bq/m3

Objem přepadové nádoby (pro modely s NaOH)

500 ml

Teplota katalyzátoru, nastavitelná

250 ÷ 550 °C, přednastavená na 460 °C

Napájení

100 ÷ 240 V AC

Příkon 

- modely s katalyzátorem
- modely bez katalyzátoru

max. 140 W
max. 25 W

Rozsah pracovních teplot

+5 4 40 °C

Rozměry (Š x V x H) 

- V3H14C, V3H14Cs, V3H, V3Hs
- V3Ha

cca 620 x 805 x 265 mm
cca 464 x 558 x 261 mm

Hmotnost 

- V3H14C, V3H14Cs, V3H, V3Hs
- V3Ha

45 kg
13 kg

Displej

grafický, 120 x 32 bodů

Komunikační rozhraní

RS-485 / RS-232

Teplota odebíraného vzorku

+5 ÷ +40 °C

Tlak odebíraného vzorku

96 ÷ 106 kPa

Relativní vlhkost odebíraného vzorku

max. 80% nekondenzující

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

 • Kazeta s odběrovými nádobami na silikagel
 • Kazeta s odběrovými nádobami na NaOH
 • Sada spotřebních dílů na 1 rok provozu V3H14C

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • Desorpční jednotka DJ-500
 • Zařízení pro odběr tritia kondenzační metodou OTK

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Odběrové zařízení vzduchu pro následné stanovení obsahu nečistot v ovzduší zachycených na filtrech (radioaktivní aerosoly, prach a podobně)

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Vysokoobjemový odběr vzorků ze vzduchu pro měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami

Detail

Desorpční jednotka

Zařízení určené k desorpci vody ze sorbentů typu Silikagel

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění